תקנון והסכם הצטרפות לקורס

בס”ד

תקנון והסכם הצטרפות לקורס

אנו מודים לך ומברכים אותך על שבחרת להצטרף לאחד ממגוון הקורסים של חברת אס.וי.טקפרו בע”מ ח.פ. 515343408 (להלן: “החברה“),
הבעלים והמפעילה של מכללת SV College (להלן: “המכללה“) מרחוב יגל אלון 94, ת”א;

תכני הקורס והשימוש בהם ובחומרים הכלולים בהם הינם לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
מסמך זה מכיל את תקנון העסקה ומסדיר את יחסי ההתקשרות בין הסטודנט למכללה.

הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה בטרם השימוש במוצר/בקורס.

 1. פרטי השירות/הקורס/ההכשרה (הקורס).

1.1. כמפורט בהסכם ההתקשרות.

 1. עלויות ההכשרה וצורת התשלום.

2.1. כמפורט בהסכם ההתקשרות.

 1. קריטריונים ודרישות קדם

3.1. כמפורט בהסכם ההתקשרות.

 1. רישום לקורס

4.1.    ההרשמה לקורס והזכות להשתתף בשעורים הינם על בסיס מקום פנוי ובהתאם למדיניות המכללה כפי שתקבע מעת לעת.

4.2.    ידוע לתלמיד כי בעת הרשמתו לקורס, דאגה המכללה לשריין עבורו מקום בכיתת הלימוד.

 1. שימוש אישי

5.1.    כל סטודנט רוכש את הקורס ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו, ככל שיהיו כאלה, באופן אישי בלבד, לצרכי לימוד אישי ופרטי בלבד.

 1. תכני לימוד

6.1.    הקורס מכיל חומרי לימוד מקיפים הכוללים בין היתר תמונות / טקסטים / קישורים / איורים / גרפיקה / קבצי קול / קבצי וידאו / סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות החברה והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.

6.2.    לפיכך, הסטודנט יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

6.3.    הסטודנט מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

6.4.    הסטודנט מתחייב שלא להעתיק / להקליט / להפיץ / לשדר / להציג / לשכפל / לפרסם / להשתמש ו/או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת או יותר מן הפעולות המנויות לעיל.

6.5.    בפרט לא לעשות אחת או יותר מהפעולות המנויות מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

 1. אחריות

7.1.    תכני הקורס מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is“).

7.2.    תוכן הקורס או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי הסטודנט או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

7.3.    הנהלת החברה ומפעיליה משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים, והחברה או מפעיליה או מנהליה לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים בקורס או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

7.4.    הסטודנט מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי החברה, והחברה או מפעיליה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או בשירות המוצע בו.

7.5.    שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים בקורס לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.

 1. מדיניות ביטולים והחזרים

8.1.   ביטול עסקה

8.1.1.     ביטול השתתפות בקורס מכל סיבה שהיא, יש לבצע באמצעות הודעה בדוא”ל (כמצוין בהמשך) בלבד, באחריות הסטודנט לוודא את קבלת הדוא”ל במשרדי המכללה.

8.2.   דמי ביטול

8.2.1.     כמפורט בהסכם ההתקשרות

 8.2.3.     בכל במקרה של ביטול העסקה מכל סיבה שהיא – יחוייב הסטודנט בתשלום דמי ביטול

8.2.4 בכל מקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, ישא הסטודנט בכל עלויות המימון (הריבית + עמלות) ככל שיהיו. 

8.2.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את הקורסים השונים לפי הצורך שלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לטווח מקסימלי של עד 8 שבועות ממועד הפתיחה המקורי, והנ”ל לא יהווה עילה חביטול הקרוס אלא בהתאם לתנאי ביטול עסקה כפי שמופיע בהסכם ההתקשרות.

8.3.   דמי רישום

8.3.1.     למען הסר ספק, בכל מקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא – לא יוחזרו דמי הרישום.

8.4.   מדיניות החזרים

8.4.1 ההחזר יתקבל בשיק לתאריך שוטף+60

כמפורט בהסכם ההתקשרות 

8.5.   עמידה בתשלום שכ”ל

8.5.1.     הסטודנט מתחייב לשלם למכללה את שכ”ל במלואו בכפוף למועדים הנקובים בהסכם ההתקשרות.

8.5.2.     הסטודנט מצהיר כי ידוע לו כי אי תשלום שכר הלימוד במלואו ו/או בחלקו יחייב אותו בכל ההוצאות הכרוכות בגביית החוב כולל ריבית והצמדה, כמו כן  לפצות את המכללה בכל ההוצאות האחרות והמשפטיות אשר יגרמו לה עקב כך, בניהן הוצאות בגין ניהול הליכים משפטיים ופתיחת תיק הוצל”פ. לעניין פתיחת תיק הוצל”פ, מצהיר  הסטודנט כי בעצם חתימתו על הסכם זה, יראו בכך כביצוע של מסירת אזהרה.

 1. שימוש במידע פרטי של הסטודנט

9.1.    המכללה תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.

9.2.    המכללה תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור הקורס / האתר / השירותים.

9.3.    כמו כן תהיה רשאית המכללה לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור המכללה כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.

9.4.    המכללה תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. הנך רשאי בכל עת לפנות למכללה ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת  office@wordpress-456245-4412706.cloudwaysapps.com.

9.5.    המכללה תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

9.6.    הסטודנט מצהיר כי ידוע לו כי המכללה נוהגת לצלם ו/או להסריט ו/או להקליט ו/או לפרסם מפעם לפעם את התנהלות הקורס לרבות המרצים והסטודנטים, לצרכים שיווקיים וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של המכללה ו/או מי מטעמה. הסטודנט מאשר למכללה לעשות שימוש בתמונות ו/או צילומי וידיאו בהם הוא מופיע, ואין לו ולא תהיה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כנגד המכללה בכל הנוגע והקשור לצילומים ו/או פרסומים שביצעה המכללה.

9.7.    יובהר כי בעת ההצטרפות לקורס מוותר הסטודנט על כל טענה הנוגעת לתכנים אלה לרבות פרסומם באמצעי התקשורת השונים ומכירתם.

 1. אבטחה ופרטיות

10.1.     פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.

10.2.     המידע שיימסר למכללה על ידי הסטודנט מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים אלו.

10.3.     המידע שנמסר לנו על ידי הסטודנט נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.

 1. תנאים נוספים

11.1.         כללי – הסטודנט מתחייב בזאת, כי כל התשלומים המפורטים בטופס ההרשמה יבוצעו במלואם ובמועדם. הבטחת מקום במסלול תעשה רק עם הסדרת התשלום באופן מלא.

11.2. א        פתיחת מסלול מותנית במספר משתתפים מינימלי שיקבע ע״י החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, זהות המרצים ואת מבנה, מועדי ומיקום המסלול וכד’, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.2 ב’   החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להעביר קורס שתוכנן במקור כקורס פרונטלי,
למתכונת מקוונת (זום) ו/או ביטול מחזור עתידי והעברה למחזור אחר, וזאת במקרים חריגים כגון: נגיף עולמי, מלחמה, וכו.

11.3.         הסטודנט מתחייב לשמור על נהלי החברה כפי שיובאו בפניו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק סטודנט, ללא החזר כספי, עקב התנהגות לא נאותה או מקובלת במסגרת הלימוד ו/או התרגול.

11.4.         הסכם זה מגדיר במלואו את תנאי העסקה של הסטודנט מול החברה. מסמך זה מהווה את ההסכם היחידי בין הסטודנט לחברה. לצורך ענין זה ולא יכללו הסכמות שניתנו בעל פה, מסרונים, אי מיילים וכו’ אלא רק הסכם זה לרבות הנספחים. 

11.5.     התלמדות מעשית (סטאז’) – סטודנט הבעומד בקריטריונים עבור התלמדות מעשית מטעם המכללה, יישלח לעד 2 ראיונות.
הנ”ל תקף עבור כל מקצועות הלימוד של המכללה שבהם קיימת האפשרות לבצע התלמדות מעשית. 

11.6.         בכל מקרה של מחלוקת בין הסטודנט לחברה, יהווה כל תיעוד ברישומי החברה ראיה לאמיתות תוכנו של התיעוד.

11.7.         כתובות הצדדים הינן כמפורט במסמך זה. כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו על פי או בקשר למסמך זה, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד או תישלח בפקס או בדוא”ל. הודעה שתימסר ביד תיחשב ככזו שהגיעה לנמען ביום המסירה בפועל בתנאי שהינו יום עסקים, שאם לא כן- ביום העסקים הראשון שלאחר מועד המסירה. הודעה שתישלח בפקס או בדוא”ל תיחשב ככזו שהגיעה לנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים, שאם לא כן- ביום העסקים הראשון שלאחר מועד השיגור. הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב ככזו שהגיעה לנמען תוך 3 ימי עסקים לאחר יום שליחתה.

11.8.         המכללה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

11.9.         המכללה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

11.10.         מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את המכללה.

11.11.      הסטודנט מאשר כי קרא בעיון והבין את התקנון וכי הוא מבין ומאשר את האמור בו.

11.12.      מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לקורסים או לשירותים לרבות באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

11.13.      כתובת דוא”ל של המכללה הינו : office@wordpress-456245-4412706.cloudwaysapps.com. 

 

בכל בעיה או שאלה ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של המכללה בטלפון 03-6343434

או בדוא”ל office@wordpress-456245-4412706.cloudwaysapps.com

צוות המכללה שמח לעמוד לרשותך, ומאחל לך בהצלחה בלימודיך.

הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 

תקנון שימוש באתר האינטרנט

 https://svcollege.co.il

כללי

 1. אנו מברכים אותך על שבחרת לגלוש (להלן: “גולש“, “משתמש“) באתר האינטרנט בכתובת https://svcollege.co.il (להלן: “אתר”) של חברת אס.וי.טקפרו בע”מ (להלן:”החברה“), הבעלים והמפעילה של מכללת SV College (להלן “המכללה“) מרחוב יגאל אלון 94, ת”א.
 2. עם שימושכם באתר זה ובתכנים המצויים בו, הנכם נותנים בזאת את הסכמתכם המוחלטת לקיים אחר הכתוב בהסכם שימוש זה שלהלן.
 3. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו. לחברה שמורה הזכות לשנותו בכל עת, את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון המחייב לגבי כל הזמנה/פעולה הוא התקנון המופיע באתר בעת ביצוע הפעולה.

מהות התכנים

 1. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק לכם מידע ושירותים אודות הקורסים שלנו.

אחריות

 1. המידע והתכנים המופיעים באתר זה, ניתנים כמות שהם (“AS IS“) וללא אחריות מכל סוג שהוא.

שמירה על פרטיות

 1. פרטיותך חשובה לנו. במסגרת פעילות אתר, אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך בו, מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר ולייעל את שירותים הניתנים באתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת ניתוחים סטטיסטיים בלבד. העברת מידע זה לצדדים שלישיים אם תעשה, תבוצע כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.
 2. עם זאת החברה רשאית להשתמש בפרטיך על מנת ליצור עמך קשר לרבות ייעול ושיפור השירותים שהיא מציעה באתר. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שיש בו כדי לזהות אותך באופן אישי, ללא קבלת הסכמתך.
 3. עם זאת הנך יכול בכל עת להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה בגוף המייל שנשלח אליך.

זכויות קניין רוחני

 1. כל המידע המצוי באתר, לרבות הנתונים, התמונות, הסרטונים, עיצוב האתר, סימניו המסחריים בו וכו’, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים זכות ו/או הסכמה ו/או רשיון כל שהוא בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש כל שהוא במידע המצוי בדפי האתר, במלואם ו/או בחלקם לרבות שימוש מסחרי, בין ישיר בין עקיף ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

 

 

קורסים דיגיטליים

 1. כחלק ממגוון שירותי האתר, פועלת החברה לשיפור השירות כל העת, לאחרונה על מנת להנגיש את הקורסים לתלמידיה, השיקה החברה אפשרות לביצוע הכשרות דיגיטליות, כחלק מהשירות רשאי המשתמש אשר ירכוש את השירות להנות משירותים אלו בתנאים הבאים:

10.1       השימוש בהכשרות הדיגיטליות יתאפשרו רק למשתמש אשר רכש את הקורס המתאים בצורה חוקית.

10.2       הגישה להכשרה הדיגיטלית תתאפשר לרוכש מיום רכישת ההכשרה הדיגיטלית ועד ל 60 ימים מתום הקורס האחרון.

10.3       לרוכש תינתן האפשרות לבטל את רכישת הקורס הדיגיטלי באמצעות הודעה במייל חוזר בכתובת office@wordpress-456245-4412706.cloudwaysapps.com  לקבל את כספו בחזרה בהתאם למדיניות החזרות של החברה כמפורט בהסכם ההתקשרות.

תנאי שימוש בבלוג

 1. בין ייתר השירותים והמידע שמספק האתר, קיים בו מנגנון בלוגים.
 2. המשתמש מתחייב לפרסם בבלוג תכנים בנושא הבלוג בלבד ושאין בהם כדי פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או קבוצה ו/או החברה ו/או כל גורם אחר, כמו כן להימנע מפרסום מסחרי.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של התכנים שהוא העלה וכי תכנים אלו אינם מפרים או יפרו זכות יוצרים מכל סוג שהוא.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא מיפה את כוחה של החברה ו/או של בעלי האתר להסיר מעליו/ה כל אחריות  בגין פעולות שביצע ו/או תכנים פוגעים שהעלה ולהעביר אליו כל תביעה או דרישה במידה ותהיה. בנוסף המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או את בעלי האתר בכל נזק ו/או הוצאה שתהיה להם בגין פעולות ו/או פרסומים שהעלה.
 5. המשתמש מתחייב שלא להעלות תכנים שיש בהם כדי לפגוע ו/או לעודד ביצוע עבירה על פי חוקי מדינת ישראל.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסנן ו/או למחוק כראות עיניה תכנים ו/או תגובות לרבות תכנים שאינם עומדים במסגרת הכללים הקבועים בהסכם שימוש זה.

מקום השיפוט והחלת הדין

 1. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

שונות

 1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לחברה לשלוח אליו מידע אודות הקורסים בחברה לרבות דברי פרסומת לתיבת המייל שלו.
 2. המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהתקנון מעודכן מעת לעת ויכולים להיות שינויים בחוק/בתקנות שהחברה לא עדכנה ו/או התאימה את תנאיה בהתאם לכך. לכן, התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כבר עוזבים?

תנו לנו הזדמנות לתת לכם
הצעה שתפתיע אתכם